HKEx Stock Code 股份代號:0202
 
           
企業管治
   Page  of   1  
2023-09-28
新組織章程細則
624 Kbytes
2022-12-30
薪酬委員會的職權範圍
975 Kbytes
2021-12-01
審核委員會的職權範圍
779 Kbytes
2019-06-28
董事會多元化政策
537 Kbytes
2019-06-28
股東溝通政策
538 Kbytes
2019-06-28
董事提名政策
463 Kbytes
2019-06-28
股息政策
462 Kbytes
2019-03-25
提名委員會職權範圍
467 Kbytes
2017-04-18
股東提名候選本公司董事的程序
205 Kbytes
2017-04-13
風險管理政策
614 Kbytes